Ålstens

2019/02/21
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Nya P-avgifter i Bromma

Lokaltidningarna rapporterar i dag (20/2) om att Trafikkontoret ska återinföra P-avgifter i vissa delar av Bromma. Omskyltningen påbörjas i nästa vecka och beräknas vara klar i slutet av april. De nya reglerna börjar gälla så fort skyltarna är på plats.

Jag har i dag talat med Jan Söderström, som överklagade de generella P-avgifterna i hela trädgårdsstaden i höstas. Han är trots allt ganska positiv till den nya indelningen av fria och avgiftsbelagda gator, som han betraktar som väl balanserad.

Det är i huvudsak den norra delen, som ligger mindre än 500 meter från tunnelbanestationerna, som beläggs med P-avgifter. Det vill säga de områden är infartsparkeringen är ett större problem för det boende. De inre och södra delarna av området blir befriade.

Har du synpunkter på hur gränsdragningarna är gjorda i detalj? Kontakta Trädgårdsstadsföreningen omgående. Jan Söderström kommer – om så är befogat – att hjälpa till med att överklaga. Överklagande måste i så fall ske inom tre veckor.

Mejla till Trädgårdsstadsföreningen: info@vasterleds.se

Christian Reimers

2019/02/18
av Torbjörn Nilsson
Inga kommentarer

Aktuella trafikfrågor

Ingen i Bromma har väl kunnat missa Trafikkontorets införande av P-avgifter på gatorna förra året? Strax före jul togs de plötsligt bort på de flesta gatorna – genom överkryssade tavlor. Ålstensbon Jan Söderström överklagade hos Transportstyrelsen och fick rätt. Nu utreder Trafikkontoret gata för gata, för att se om/och var, avgifterna kan införas igen. Så fortsättning följer…


Den 7 februari inbjöd Daniel Helldén MP till ett öppet möte om trafiksituationen i Bromma. Salen var överfull. Brommabornas ilska och frustration kom fram, och Trafikborgarrådet fick stå till svars för den dåliga snöröjningen och även P-avgifterna.

Man kan maila in synpunkter på bromma@mp.se

Efter 3/3 ges sammanfattning på www.facebook.com/mpbromma

Tove Stenbeck
Ansvarig för trafikfrågor i VTF:s styrelse


2019/02/06
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Inbjudan till samråd, Alvik östra

Samråd för östra delen av Alviksområdet pågår från 6 februari till 4 mars. Utställningar på Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 och på Biblioteket i Alvik.

Samrådsmöte – öppet hus – 7 mars kl 18-20.30 i Alviks Kulturhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168 A.

Förslaget innehåller ca 1800 nya bostäder, en ny grundskola med årskurs F-9 för 900 elever, en idrottshall, sex nya förskolor, lokaler huvudsakligen placerade i bottenvåningar, en utvecklad strandpark, ett nytt torg samt flera mindre offentliga platsbildningar, utveckling av befintliga parker och platser samt gröna promenadstråk, en ny 7-spelsplan samt ett integrerat gång- och cykelstråk.

Underlagsmaterial, dokument, utredningar finns här.

2018/12/13
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Fler – och färre – villainbrott i höst

Villainbrotten ökade i oktober, men minskade markant i november. Lite överraskande. November brukar vara en månad med många inbrott. I Västerled har villainbrotten under hela perioden (september–november) inte varit så många, dock har Stora Mossen drabbats i högre utsträckning jämfört med övriga villastadsdelar.

I november ökade även lägenhetsinbrotten. Ökningen är markant i Abrahamsberg, Traneberg och stadsdelarna kring Brommaplan. Samma inbrottsmetod används i såväl villor som i lägenheter. Altandörrar forceras eller också bryts fönster invid altandörr upp. Flera av villainbrotten sker genom övervåningens altandörr.

Totalt 89 anmälda inbrott/inbrottsförsök i villor och lägenheter under september–november. Notera koncentrationen längs tunnelbanans gröna linje.

Många stölder ur bil har skett i Alvik och Traneberg under perioden. Inbrottstjuvarna har till viss del övergivit BMW för VW och Skoda. Proffsverktyg ur företagsbilar är också lönsamt att stjäla.

Sammanlagt 154 anmälda bilinbrott under september–november.

Eftersom julen närmar sig och många reser bort är det viktigt att meddela sina grannar, så att man är säker på att grannarna tittar till huset när man är bortrest. Läs därför gärna igenom polisens brottsförebyggande tips i vardagen, som är bifogat.

Om du ser något – ring!
114 14 Icke akuta situationen och för att få kontakt med närpolisen.
112 Under pågående brott eller annan akut situation.
010–56 902 21 Tipstelefon för iakttagelser.

Läs hela polisrapporten här Månadsbrev Bromma december 2018

/Ulla Ericson

Ekesiöö
Erik Olsson
Måleributiken

2018/12/06
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Byggnadsnämnden tar intryck av opinionen

Trädgårdsstadsföreningen har länge kritiserat ordningen där Stadsbyggnadskontoret rutinmässigt tillåts fatta beslut i bygglovsärenden på »delegation«. Det är Byggnadsnämnden som delegerar beslutsfattandet, men det juridiska ansvaret kan politikerna inte avsäga sig. Det ligger kvar. På den politiska nivån.

Gång efter gång har det lett till långa serier av överklaganden, eftersom delegationsbesluten har hållit för låg kvalitet. På Runda vägen, på Majvägen, på Alviksvägen, på Herman Ygbergs väg. Medborgargrupper engarerar sig, skriver skrivelser, anlitar advokater. Länsstyrelser och domstolar sätts i arbete. Det tar tid och kostar pengar. Ofta helt i onödan, när loven iniberas i efterhand.

Skandalbygget vid Herman Ygbergs väg verkar inte gå att stoppa. Bygglovet till det nya parhuset är ett av de värsta misstagen som Stadsbyggnadskontorets handläggare har presterat. Men kanske kan den förskräckliga byggnaden ändå bidra med något gott.

Den grönblå majoriteten i Byggnadsnämnden har nu antagit en ny policy. På Trädgårdsstadsföreningens fråga till Björn Ljung, Liberalernas representant i Byggnadsnämnden, fick fick vi följande svar.

»Ja rivningar och nybyggnad av hus på tomter i villaområdena/ trädgårdsstäderna ska inte beslutas på delegation. Den grönblå majoriteten är överens om den linjen som bl a Liberalerna drivit i många år.«

Ett välkommet besked!

/Christian Reimers

2018/11/30
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Ålstensgatans julmarknad

På första advent, söndag 2/12 kl 12–16, är det traditionsenlig julmarknad på Ålstensgatan. Trädgårdsstadsföreningen finns som vanligt på plats med ett bord. Vårt bord brukar vara placerat utanför butiken Ditt & Datt. Våra styrelsemedlemmar kommer att avlösa varandra vid bordet. I år  visar vi en liten utställning med exempel på olika fönsterglas. Vet du vad det är för skillnad på munblåst glas, valsat glas och planglas? Kom förbi och lär dig mer. Bra att veta om du behöver byta en fönsterruta – så att du inte byter hela fönsterbågen i onödan.

Kom också och kolla vår nya uppdaterade karta, Byggplaner i Bromma 2019.

Vi har kartan i stort format på bordet. Den interaktiva versionen finns på nätet. Klicka här.

Vi ses på Ålstensgatan på söndag!

2018/11/16
av Christian Reimers
Inga kommentarer

11 villainbrott i oktober

Polisen skickar tyvärr inte ut någon sammanställning av inbrottsstatistiken för september och oktober. Förhoppningsvis får vi en sådan i nästa månad. Några noteringar:

Oktober var totalt sett ännu en lugn månad, både i Västerled och i Bromma i stort. Dock har många funkishus utsatts för inbrott, såväl i Stora Mossen som i Södra Ängby.  Tillvägagångssättet är likartat. Gärningsmannen tar sig in via balkongdörren på övervåningen genom att krossa rutan i densamma.

Inte i något fall känner polisen vid anmälningstillfället till vad som stulits. Polisen misstänker att gärningsmannens kommunikation med övervåningen sker via husets stuprör. Av de elva inbrott som rapporterats under oktober har åtta skett i funkishus och på det sätt som beskrivits ovan.

Bilinbrotten är fortsatt många, ett 30-tal. På parkeringar vid stormarknader används störsändare. Var därför noga med att kolla att bilen är låst när du lämnar den. I bostadsområdena stjäls biltillbehör som sannolikt används för reparation av krockade bilar. Hjul, extraljus, navkapslar, dragkrok, takbox, verktyg, navigationsutrustning, ratt är exempel på vad stulits denna månad.

/Ulla Ericson

2018/11/16
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Trädgårdsstaden i Stockholms budget 2019

Den nya blågröna majoriteten i Stadshuset har presenterat sitt budgetförslag för 2019. Glädjande nog innehåller den tankar om trädgårdsstaden på flera ställen. Minns inte att jag har läst det så tydligt tidigare. Dokumentet är på hela 450 sidor och finns som pfd här.

Redan på sid 12 läser jag om stadens kulturmiljöer och att karaktären på våra trädgårdsstäder ska bevaras:

»Stockholm behöver utvecklas med god arkitektur, som kombinerar varsamhet och nytänkande. En arkitekturpolicy ska tas fram. Vi vill se genomtänkta förtätningar av vår stad och fokusera på kvartersstadens och blandstadens kvaliteter med levande bottenvåningar som ytor för aktiviteter och näringsverksamhet, som butiker och caféer. Stadens historia och dess kulturmiljöer är betydelsefulla urbana kvaliteter som ska värnas, användas och utvecklas. Kulturarvet och kulturmiljöaspekterna ska tillmätas betydelse när staden växer och vi bygger om eller bygger nytt. Ytterstadens stadsdelar ska utvecklas i dialog med de boende för ökad attraktivitet och trygghet i hela Stockholm. Vi vill bygga nya bostadskvarter nära kollektivtrafiken och bevara karaktären på våra trädgårdsstäder och villaområden.«

På sid 169 och framåt får Byggnadsnämnden sina instruktioner. De får uppdraget att »se över vilka åtgärder som fordras för att förhindra ovarsam exploatering av trädgårdsstaden«.

Vidare ska de »ta fram en långsiktig plan med strategier för stadens småhus- och villaområden för att säkerställa en varsam utveckling där viss förtätning förenas med att miljöer med högst kultur- och naturvärden värnas och trädgårdsstädernas karaktär bibehålls«.

Så långt många bra skrivningar, alltså. Men jag hittar också några riktigt ogenomtänkta direktiv, till exempel den om »byggherredrivna processer«. På sid 171 ges Byggnadsnämnden följande uppdrag:
»ta fram en process för att arbeta med byggaktörsdrivna detaljplaner« och
»ta tillvara privata byggaktörers kompetens och innovationskraft genom att öppna för dem att medverka i framdrivandet av detaljplaner.«

Det här är helt fel tänkt. Byggaktörernas girighet måste hållas i schack. Det är byggaktörernas girighet som driver på förtätningen av villor till bostadsrätter. Det är byggaktörernas girighet som hotar varje björkdunge och bollplan i trädgårdsstaden. Byggnadsnämnden måste i stället ta tillbaka initiativet över stadsplaneringen. Trädgårdsstaden behöver snarare skyddas mot byggaktörernas »innovationskraft«.

/Christian Reimers

2018/11/06
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Därför måste bygglovet inhiberas

Bygglovet på Herman Ygbergs väg 11 (Huldran 10) har flugit under radarn under våren och sommaren. En villa ska ombildas till bostadsrätt och just nu schaktas det i trädgården för ett nytt parhus. Bygglovet strider mot detaljplanen i minst tre avseenden. Dessutom har Stadsbyggnadskontoret missat – eller ignorerat – en dom i Mark och miljööverdomstolen som borde har förhindrat hela projektet.

Västerleds Trädgårdsstadsförening har i en skrivelse krävt att Stadsbyggnadskontorets agerande i ärendet ska utredas. På torsdag 8/11 kommer Huldran 10 att diskuteras i Byggnadsnämnden. VTF skriver:

“ … Stadsbyggnadskontorets okunskap och undfallenhet gentemot byggherrar och arkitekter är häpnadsväckande. Hanteringen av ärendet Huldran 10 är undermålig och avslöjar stora brister och fel i handläggningen. Även om den formella överklagandetiden har passerats – bland annat på grund av felaktiga besked till sakägarna – måste handläggningen granskas och genomlysas. Det får inte vara så att stadens bygglovshandläggare bortser från domar i högsta instans när de gör sina bedömningar. Västerleds Trädgårdsstadsförening kräver att kommunen inleder en intern granskning av sig själva och utifrån det kompenserar för sitt misstag i fallet Huldran 10 med syfte att säkerställa att bygglovsprocesserna sköts korrekt i framtiden. …”

Skrivelse till Byggnadsnämnden, 1 november 2018

Ta del av kartor och ritningar: Beställ med ett enkelt mejl här.

Läs om bakgrunden här.