Ålstens

2021/03/15
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Årsmöte per capsulam

Torsdag 29 april 2021
 
På grund av det aktuella pandemiläget kommer årsmötets beslut att ske per capsulam – det vill säga utan något sammankallat fysiskt möte. Det betyder att samtliga erforderliga handlingar sänds ut till medlemmarna digitalt och görs tillgängliga här på hemsidan. Önskar en medlem inkomma med eget förslag (dagordningens § 19) skall det ställas till styrelsen med e-post senast 30 dagar i förväg, det vill säga 29 mars 2021. Mejla till föreningens ordförande, Björn Hasselgren b.hasselgren@telia.com

Dagordning för årsmöte 2021

Övriga handlingar till årsmötet:
Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse 2020
Valberedningens förslag 2021
Utkast till årsmötesprotokoll 2021 med förslag till beslut per capsulam

Synpunkter på föreslagna beslut skall meddelas per e-post före den 29 april 2021. Vid nästa ordinarie styrelsesammanträde protokollförs eventuella per capsulam-beslut under en egen punkt i protokollet för att läggas till handlingarna, det skrivs in att beslutet har fattats per capsulam.

2021/02/14
av Christian Reimers
Inga kommentarer

3 villor ska bli 24 bostäder

Det är fastigheten med adress Lillskogsgränd 4, som skall rivas samtidigt med de övriga 2 villorna på Bromma kyrkväg 454 och 456.

Bromma Kyrka Eneby Villaförening har kontaktat oss och andra villaföreningar i Västerort för att informera om nya förtätningsplaner i Bromma. De skriver:

Politikerna i Stockholm Stad vill frångå gällande detaljplan i vårt område Bromma Kyrka. De har gett Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för tre tomter, ett s.k. frimärke. Detta görs för att slippa ta hänsyn till prickad mark, höjd och storlek på bostäderna samt dess placering i förhållande till befintlig bebyggelse.

Den privata byggherren vill riva tre villor och bygga för 24 nya hushåll på samma yta, ett flerbostadshus och 12 radhus. Flerbostadshuset, med en höjd på 15,5 m och längd på 18 m.

Dessutom planerar byggherren att anlägga stora parkeringsplatser och bygga en genomfartsväg genom de tre tomterna.

Syftet med detta projekt är att sätta ny praxis. Går detta frimärke igenom kan Stadsbyggnadskontoret driva denna typ av exploateringar i alla Stockholms stads villaområden i och med att rådande byggregler sätts ur spel. Endast områden klassade som riksintressen exkluderas. 

Detta planärende kan alltså leda till en ny praxis och potentiellt beröra många fler villaägare i Stockholm. Det är därför viktigt att fler än vi som bor i Bromma kyrka agerar nu i planskedet.

Per Sahleström
Bromma Kyrka Eneby Villaförening

Läs mer:
https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2018-04943/process

Projektet ligger ute på samråd till den 8 mars. Västerleds Trädgårdsstadsförening har inkommit med följande skrivelse:

Vänligen notera följande synpunkter från Västerleds Trädgårdsstadsförening med anledning av den detaljplaneändring som är på gång.

När nybyggen planeras i villaområden kan det vara av intresse att se var och hur sådana tidigare skett i vårt område i Bromma. Först och främst kan nämnas att en villa som brunnit eller rivits av annan anledning ersatts med ett liknade nybygge, detta är huvudregeln, t.ex. Mårdvägen 6. På tidigare obebyggd mark är det ovanligt att uppföra villor, även om det skett, t.ex. Mossvägen 2. Om nybygget avser flerfamiljshus sker det numera alltid på tidigare obebyggd mark, t.ex. vid Stora Mossens idrottsplats och tipp. Dock försvann några kolonistugor då men inte några villor. För att få bygga på det sätt som detta ärende beskriver krävs åtminstone något av nedanstående:

* Projektet är tillräckligt stort för att vara av allmänt intresse, t.ex. tillskott av lägenheter.

* Projektet syftar till att tillvarata ett specifikt allmänintresse, t.ex. vägbygge, skola e.dyl.

* Projektet innebär en realisering av något socialt eller behjärtansvärt ändamål.

I aktuellt ärende föreligger inget av dessa villkor. Att riva villor för att på tomterna bygga flerfamiljshus förekommer inte trots att stora delar av vårt område saknar detaljplaner. Det skulle innebära ett prejudikat att med tiden låta villaområdet försvinna och kan inte anses som varsam förtätning. Det enda undantaget i modern tid som är känt i vårt område gällde SKBs stora komplex vid Grönviksvägen. Att till och med ändra en existerande detaljplan för att kunna bygga på det sätt som detta ärende gäller framstår därför som helt fel.

Med vänlig hälsning,

Johan Hilding
Västerleds Trädgårdsstadsförening

 

2021/02/02
av Torbjörn Nilsson
Inga kommentarer

Varning för åldringsbrott

De senaste veckorna har det förekommit åldringsbrott i Stockholm
och även i Bromma enligt ett utskick från Bromma Stadsdelsförvaltning.

Det är allt ifrån att förövarna ringer upp och uppger sig att vara från hemtjänsten och skall komma på hembesök för att vaccinera till att de är från polisen, banken osv. De kan även dyka upp hemma vid dörren utan föregående samtal. De är skickliga och väldigt trovärdiga.

Här finns bra information från Polisen:

2020/12/28
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Jan Sjögren 1936–2020

Jan Sjögren, Trädgårdsstadsföreningens mångårige ordförande, avled i sitt hem på Mossvägen några dagar före julafton.

Jan hade varit sjuk i leukemi under det senaste året, men höll sjukdomen väl ifrån sig med hjälp av medicinering. Bara några veckor före sin död var han fortfarande så pigg att han promenerade till Äppelvikens bokhandel för att köpa kalendrar för 2021 till sig och sin hustru Kerstin.

Under tretton år, från mitten av 1990-talet och fram till 2009, var Jan ordförande för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Han var särskilt engagerad i trafikfrågor och en nagel i ögat på Stadsbyggnadskontoret. Och utöver pregnanta remisser om Västerleds detaljplaner, förtätning och framkomlighet blev han en ofta återkommande insändarskribent i lokaltidningarna.

Jan var alltid korrekt och vänlig, men han visste precis hur han ville ha det. Jag minns honom också som mycket välklädd. Alltid kostym och slips. Hatt och rock. Även om han bara tog en promenad runt kvarteret.

Många föreningsmedlemmar, nuvarande och tidigare styrelsemedlemmar, minns med tacksamhet Jans arbete för trädgårdsstadens bästa. Jan Sjögren blev 84 år gammal.

Dödsannonser för Jan Sjögren publiceras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 3 januari. Begravningen sker i Abrahamsbergskyrkan den 18 januari, endast i närvaro av den närmaste familjen.

Christian Reimers

2020/12/03
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Inte ett enda villainbrott i oktober!

Polisen lämnar numer inte så utförliga månadsrapporter och statistik om inbrotten i Västerort. Hans Kempe har dock meddelat muntligen att inte ett enda villainbrott inträffade i Bromma under oktober. Det förändrade beteendet har säkert med Coronasituationen att göra. Dels är det folk hemma i villor och lägenheter unders dagtid, dels är gränstrafiken mer begränsad.

Inbrotten i BMW-bilar har minskat, men nu stjäls i stället katalysatorer. Bildelarna skeppas österut via Nynäshamn. En ny brottskategori är att ligor åker runt och länsar cykelparkeringar. Stora mängder cyklar lastas på tjuvarnas fordon och transporteras bort.

Måleributiken

2020/10/09
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Ny ordförande för VTF

I onsdags (7/10) genomfördes VTF:s årsmöte 2020 i Bromma gymnasium. Mötet var uppskjutet från i april på grund av coronapandemin.

Björn Hasselgren valdes till ny ordförande.

Övriga ledamöter:
Torbjörn Nilsson, vice ordförande
Tony Ruster, kassör
Johan Hilding, sekreterare
Tove Stenbeck
Ulla Ericson
Ulrik Andersson
Linda Lövgren
Christian Reimers
Gunilla Lonaeus Källner

Läs hela årsmötesprotokollet här


2020/09/16
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Årsmöte 7 oktober

Välkommen till ett på grund av Covid-19 framflyttat årsmöte för Västerleds Trädgårdsstadsförening.

7 oktober 2020 kl 18 – ca 19
Bromma gymnasium (1 trappa upp till vänster, caféet intill aulan)
Endast årsmöte. Inget föredrag denna gång. Kaffe/kaka serveras.

Åtgärder har vidtagits för att kunna genomföra årsmötet enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Därför vill vi att du föranmäler ditt deltagande. Enklast genom att mejla till info@vasterleds.se

Årsmöteshandlingar
Dagordning
Årsredovisning
Valberedningens förslag

Välkommen!
Styrelsen

2020/05/14
av Christian Reimers
Inga kommentarer

SvD Debatt om avloppstunneln

Mats Renhuldt, ekonom och författare till boken 10 bortspolade miljarder. Rapport om en onödig avloppstunnel, har i dag (14/5) tillsammans med åtta andra opinionsbildare skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Sprängningarna för den 14 km långa tunneln började i veckan. Först nu har en av de stora rikstidningarna öppnat spalterna för en granskning av detta onödiga mångmiljardslöseri.

Läs hela artikeln här.

Med anledning av SvD-artikeln startades i dag också en namninsamling mot tunnelbygget.

Till namninsamlingen.

2020/05/05
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Ny ordförande och två nya ledamöter i ny interimsstyrelse

Valberedningens förslag till interimsstyrelse för 2020/2021.
Utses och arbetar från den 1 maj 2020, tills formellt val kan genomföras vid ett senarelagt årsmöte.

Ordförande: Björn Hasselgren. Nyval, ett år.

Ledamot: Tove Stenbeck. Omval, två år.
Ledamot: Torbjörn Nilsson. Omval, två år.
Ledamot: Christian Reimers. Omval, två år.
Ledamot: Gunilla Lonaeus Källner. Nyval, två år.
Ledamot: Johan Hilding. Nyval, två år.

Ledamot: Tony Ruster. Vald 2019–21, fullföljer.
Ledamot: Ulla Ericson. Vald 2019–21, fullföljer.
Ledamot: Ulric Andersson. Vald 2019–21, fullföljer.
Ledamot: Linda Lövgren. Vald 2019–21, fullföljer.

Ordinarie årsmöte kommer att genomföras så snart coronasituationen tillåter.

Bromma 25 april 2020

Christian Reimers, Torbjörn Nilsson, Ulla Ericson
Valberedning (enligt årsmötesprotokoll 2019, §17)

2020/04/23
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Coronans effekter på bostadsmarknaden

Vill tipsa om ett radioprogram och ett webbinarium med VTF:s styrelseledamot Linda Lövgren. Båda programmen ger analyser på hur coronakrisen påverkar bostadsmarknaden och vårt beteende på bostadsmarknaden.

Linda Lövgren

Linda jobbar som bostadsanalytiker på konsultföretaget WSP. I förra veckan intervjuades hon av Ekonomiekot Extra i SR P1. Länk till programmet.

Tillsammans med en kollega på WSP, demografen och bostadsmarknadsexperten Maria Pleiborn, har Linda även producerat ett 30 minuter långt webbinarium på nätet. Klicka här och därefter på ”få tillgång till tidigare WSP Talks” (man behöver registrera sig, men det kostar inget). 

Webbinariet jämför coronakrisen med flera andra stora kriser som påverkat samhället under de senaste trettio åren. Intressant med historiska perspektiv och att ta del resonemang om olika framtidsscenarier. Rekommenderas.