Ålstens

Västerleds Trädgårdsstadsförening

Byggplaner 2017 i Trädgårdsstaden med omnejd

Stockholm växer och staden ska planera för 140 000 nya bostäder till 2030. För att nå denna målsättning behöver befintliga områden förtätas och nya områden utvecklas. I Annedal byggs en helt ny stadsdel för mer än 5000 brommabor. För närvarande planeras ca 20 olika byggprojekt bara i Västerled. Och ytterligare lika många i angränsande delar av Bromma.

Sedan mer än ett år tillbaka pågår uppförandet av 120 lägenheter invid Nockeby Backe – Gubbkärrsvägen i Nockebyhov. På Arkitektvägen i Abrahamsberg uppför AB Seniorgården sammanlagt 30 seniorlägenheter och invid Brommaplan bygger SSM 165 bostadsrätter. Under 2015/2016 har nya byggprojekt markanvisats och planarbeten påbörjats. Några projekt har åtminstone tillfälligt utgått.

Sen 2013 pågår ett särskilt programarbete för Alvik – Vision Alvik. Staden utreder möjligheterna att bygga nya bostäder och att omvandla kontor till lägenheter. Även förändringar i infrastruktur utreds (gator och spårbunden kollektivtrafik). Planeringshorisonten är på 15 års sikt. Mellan 1500 och 3000 bostäder kan komma att byggas i Alviksområdet (markerat med violett färg).

Under slutet av februari till i början av april pågick programsamråd för Centrala Bromma. Brommaplan ska utvecklas till en tyngdpunkt. Staden har tagit fram ett förslag hur stadsdelarna Riksby, Åkeshov och Åkeslund kan utvecklas med 3000 till 4000 nya bostäder (markerat med violett färg). Förslaget innehåller en helt ny stadsdel i Norra Riksby med flerbostadshus, radhus och kedjehus. Utöver bostäder föreslås även nya kvarter för verksamheter, utveckling av skolor och förskolor, idrotts- och rekreationsfunktioner samt förbättrad park- och grönstruktur. Förtätning av befintliga stadsdelarna Åkeshov och Åkeslund pågår liksom planer på den fortsatta utvecklingen av Brommaplans centrum.

I Mariehäll pågår fn sju olika planärenden. Merparten är orienterade längs Karlsbodavägen – Bällstavägen – Mariehällsvägen –Bällstaåväg. Sammanlagt planeras ca 2200 bostäder.i flerbostadshus, såväl hyresrätter som bostadsrätter.

Intill Solvalla travbana pågår planläggning av den sk Solvallastaden. Där planeras för 1200-1500 bostäder. Utbyggnaden kommer att ske etappvis.

För de närboende som hittills försökt orientera sig har det varit närmast omöjligt att få en samlad överblick över exploateringsplanerna. Men nu finns VTF:s unika karta!

Byggprojekten är utmärkta med en vimpel. De uppgifter som presenteras på kartan markeras med röd vimpel för stadsbyggnadskontorets pågående planarbeten och blå vimpel för exploateringsnämndens markanvisade projekt, där planarbete ännu inte påbörjats. I faktarutan för planärenden – röd vimpel – finns en länk till stadsbyggnadskontorets hemsida, där respektive planärende uppdateras löpande.

Det är styrelsens önskan att denna karta ska spridas och användas. Håll dig informerad med hjälp av kartan och tipsa gärna dina grannar om att den finns.

Klicka här för att se en stor karta

Syftet med ett planarbete är att pröva om ett nytt förslag till markanvisning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.

Västerleds Trädgårdsstadsförening vill på detta sätt underlätta för sina medlemmar att på ett enkelt och överskådligt sätt få del av projekt inom Trädgårdsstaden med omnejd. Viss byggnation kan genomföras inom ramen för gällande planer och kan därför inte redovisas.

Ibland förekommer det motstridiga uppgifter genom att ett pågående planärende ersätts med ett nytt utan att det äldre avslutats. Därför ska de uppgifter som redovisas här enbart ses som en vägledning. Den som är intresserad av ett visst planärende bör därför undersöka vad som verkligen gäller. Det kan ske bland annat genom den länk som anges på respektive planärende.

För områden utanför Trädgårdsstaden med omnejd hänvisas till stadsbyggnadskontorets pågående planarbeten, där samtliga pågående planärenden i Stockholms stad redovisas. Klicka på länken här.

Vilka projekt finns inte med på kartan?
Det är bara pågående planärenden som visas på kartan, dvs sådana ärenden som kräver en detaljplaneändring. Endast dessa ärenden syns på kommunens hemsida och det är därifrån vi länkar informationen till kartan. Många andra pågående byggprojekt, till exempel de allt vanligare ombildningarna av villor till bostadsrättsföreningar, blir aldrig synliga på samma sätt, eftersom de hanteras som bygglovsärenden (inom gällande detaljplan).

Styrelsen för VTF

Klicka här för att se en stor karta

2 kommentarer

  1. Hej.
    Jag är boende på Runda vägen och såg i dag några arbetare som jobbade med mätningar av olika slag på Alviksberget mitt emot oss. Jag såg på den violetta delen av kartan här på hemsidan, att delar precis på andra sidan av Tvärbanan, dvs berget och grönområdet mellan Runda vägen och Scandic samt SALK-hallen, är uppmärkta som ev drabbade av utbyggnad. För många år sedan var de aktuellt, men det lades sedan ner. Är det åter igen aktuellt att bebygga dessa delar eller satsar man främst på att göra om kontor till lgh på Alviks strand? Tacksam för svar.
    Med vänlig hälsning, Sara Rönnkvist, Runda vägen 26 B

  2. Sara,
    upptäckte din månadsgamla fråga av en tillfällighet i dag. Vet ej varför jag inte har sett den tidigare. Hursomhelst. Det område som du beskriver ingår i ”Vision Alvik”, en del av den nya översiktsplanen för Stockholm (med sikte på 20130). DU kan läsa mer på kommunens hemsida: http://bygg.stockholm.se/alvik

    /Christian Reimers

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.


Ekesiöö
Måleributiken
Erik Olsson