Fjelkners

Byggplaner 2022 i Trädgårdsstaden med omnejd

Den senaste Översiktsplanen för Stockholm antogs i februari 2018 och vann laga kraft senare under våren. Planen är en vidareutveckling av Promenadstaden, som antogs 2010. Målet är att skapa en tätare och mer sammanhållen stad. Stockholms olika delar ska kopplas samman genom ny sammanhängande bebyggelse och bättre infrastruktur. Planen innehåller stora stadsutvecklingsområden med blandad bostadsstadsbebyggelse, verksamheter, service, parker, kultur- och idrottsytor.

Skönhetsrådet vill särskilt inskärpa att staden framöver bör vara mycket restriktiva med s k frimärksförtätningar.

Översiktsplanen för Bromma rymmer stora stadsutvecklingsområden: Alviksområdet, Brommaplansområdet med Riksby inklusive Bromma flygplats (som ska avvecklas 2038), Ulvsunda Industriområde, Mariehäll och Solvalla travbaneområde. Mindre utvecklingsområden i Bromma som nu är aktuella är Nockebyskogen, Nockebyhov och Blackebergsvägen. Vid årsskiftet 2020/2021 bodde det 81 200 personer i Bromma. Enligt stadens områdesfakta beräknas Bromma ha 92 800 invånare 2029. Takten i bostadsbyggandet förväntas bli hög även därefter.

För de närboende som hittills försökt orientera sig har det varit närmast omöjligt att få en samlad överblick över exploateringsplanerna. Men nu finns VTF:s unika karta!

De särskilda stadsutvecklingsområdena är på kartan markerade med violett färg,

Byggprojekten är utmärkta med en vimpel. De uppgifter som presenteras på kartan markeras med röd vimpel för stadsbyggnadskontorets pågående planarbeten och blå vimpel för exploateringsnämndens markanvisade projekt, där planarbete ännu inte påbörjats. I faktarutan för planärenden – röd vimpel – finns en länk till stadsbyggnadskontorets hemsida, där respektive planärende uppdateras löpande. Vissa projekt har vunnit laga kraft men ännu inte påbörjats. Några av dessa projekt kan ej länkas till stadsbyggnadskontoret. Vit vimpel markera nya förskolor och orange linje markerar den planerade avloppstunneln.

Det är styrelsens önskan att denna karta ska spridas och användas. Håll dig informerad med hjälp av kartan och tipsa gärna dina grannar om att den finns.

Klicka här för att se en stor karta

Syftet med ett planarbete är att pröva om ett nytt förslag till markanvisning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.

Västerleds Trädgårdsstadsförening vill på detta sätt underlätta för sina medlemmar att på ett enkelt och överskådligt sätt få del av projekt inom Trädgårdsstaden med omnejd. Viss byggnation kan genomföras inom ramen för gällande planer och kan därför inte redovisas.

Ibland förekommer det motstridiga uppgifter genom att ett pågående planärende ersätts med ett nytt utan att det äldre avslutats. Därför ska de uppgifter som redovisas här enbart ses som en vägledning. Den som är intresserad av ett visst planärende bör därför undersöka vad som verkligen gäller. Det kan ske bland annat genom den länk som anges på respektive planärende.

För områden utanför Trädgårdsstaden med omnejd hänvisas till stadsbyggnadskontorets pågående planarbeten, där samtliga pågående planärenden i Stockholms stad redovisas. Klicka på länken här.

Vilka projekt finns inte med på kartan?
Det är bara pågående planärenden som visas på kartan, dvs sådana ärenden som kräver en detaljplaneändring. Endast dessa ärenden syns på kommunens hemsida och det är därifrån vi länkar informationen till kartan. Många andra pågående byggprojekt, till exempel de allt vanligare ombildningarna av villor till bostadsrättsföreningar, blir aldrig synliga på samma sätt, eftersom de hanteras som bygglovsärenden (inom gällande detaljplan).

Styrelsen för VTF

Klicka här för att se en stor karta

2 kommentarer

Måleributiken