Ålstens

2021/11/10
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Ålstensgatans julmarknad 2021

Efter förra årets inställda julmarknad återkommer den till Ålstensgatan i år.
Första advent. 28 november 2021. Kl 12–16.

Trädgårdsstadsföreningen deltar med ett bord. Kom och träffa styrelsemedlemmar. Vår karta över kommande Byggprojekt i Bromma brukar vara särskilt intressant att studera och diskutera. Har du tur bjuder vi på en pepparkaka också! Välkommen till vårt utställningsbord!

Så bokar du ett eget bord
Ditt och Datt på Ålstensgatan håller i bokningarna till julmarknaden.
Vill du hyra ett marknadsbord med tak? Kontakta Ålstens Blommor (butiken intill).

2021/10/24
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Färre rivningar – som VTF föreslog 2019

Lokaltidningen MittiBromma skriver (23/10) om revideringar av ombyggnadsplanerna för »Alvik östra«.

Läs hela artikeln här.

Trädgårdsstadsföreningen påpekade i en skrivelse till Stadsbyggnadskontoret 2019 det orimliga att riva fullt fungerande byggnader. Även den lilla naturparken vid Runda vägen/Terrassvägen verkar sparas då planområdet minskades.

Läs hela Trädgårdsstadsföreningens skrivelse här.

2021/10/23
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Brottsstatistik juli-sept 2021

Den nya brottsstatistiken för Bromma kommer numer från Polisen i Vällingby. Hans Kempe, som tidigare samordnat informationen till grannsamverkansgrupperna i Bromma månadsvis, har inte längre kvar sitt uppdrag. Polisen ansåg att det var för kostsamt! I stället kommer utvidgad information, kompletterad med statistik om cykelstölder, men endast en gång per kvartal. I den senaste rapporten skriver Polisen till kontaktpersonerna i grannsamverkansgrupperna:

»Det är nu Polisen i Vällingby som är ansvarig att skicka ut information kring grannsamverkan till medborgarna i ditt område. Du kommer att erhålla ett informationsbrev ca en gång i kvartalet där information som är aktuell för ditt område kommer att tas upp. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på någon av våra kontaktvägar (se kontaktuppgifter uppe till höger). Vi finns även på Instagram och Facebook där du kan hitta information om vad vi arbetar med i Lokalpolisområde Vällingby. Sök där på Polisen Vällingby.«

Läs hela kvartalsrapporten här

2021/10/13
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Planscher om trädgårdshistoria

Under fliken »Texter om …«, ovan till höger, samlar vi kunskap och information av allmänt intresse om trädgårdsstaden. Planscherna om trädgårdshistoria, som vi visade i samband med det senaste Tolvanloppet, finns nu publicerade under denna flik.

Där finns även materialet om Taktegel samt två äldre uppsatser om Mårdvägen (B-uppsats i historia av Tomas Tullberg, 2002) och Äppelviken (uppsats i folklivsforskning av Anna Blume, 1970).

2021/09/15
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Tips inför kyrkovalet

Hearingkväll onsdag 15 september 2021

18:30–20:00 i Församlingshuset, Vidängsvägen 11 i Alvik.

Välkommen på hearing inför årets kyrkoval onsdagen den 15 september.

Du kan samtala med representanter för församlingens olika nomineringsgrupper om vad de vill göra och berätta vad du önskar att de ska göra.Där finns också presentationsmaterial och valsedlar.

Kl. 19.00 kommer de sju nomineringsgrupperna i lottad turordning att presentera sig kortfattat. Under kvällen finns även möjlighet att förtidsrösta på församlingsexpeditionen fram till kl. 20.00.

Måleributiken

2021/05/21
av Christian Reimers
Inga kommentarer

De grönblå säger nej till byggplanerna i Nockeby och Ålsten

Johan Paccamonti (M), ordförande i Bromma stadsdelsnämnd, meddelade under torsdagen (20/5):

Moderaterna och de grönblåa partierna kommer att säga nej till de här förslagen eftersom vi inte tycker att de ligger i linje med hur vi vill utveckla trädgårdsstäderna och villaområdena.

Därmed bör förslaget falla i Byggnadsnämnden (26/5), då de grönblå partierna har egen majoritet. Paccamonti fortsätter:

Just nu håller man i stadshuset på att ta fram strategier och vägledningar för att få slut på ovarsam exploatering inom dessa områden, som möjliggjorts av ett allt för löst regelverk. Den övergripande strategin kommer klubbas i stadsbyggnadsnämnden i juni och vi anser redan nu att denna ska få genomslag. Stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden kommer nästa vecka därför att avslå de här förslagen.

2021/05/19
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Tre grönområden i Bromma blir ett nytt byggprojekt

Stadsbyggnadskontoret ändrar taktik för att pressa fram nya förtätningsprojekt i trädgårdsstaden. Tre välkända grönområden – Nockebytoppen, Tunadalen och Ålstensdungen – slås samman till ett gemensamt förslag till startpromemoria för ny bebyggelse. Diarienummer 2021-03501. Ärendet ska upp i Byggnadsnämnden (alltså på politisk nivå) den 26 maj 2021.

För att ingen ska tro att Brommaborna sover, har Trädgårdsstadsföreningen och föreningen Bevara Bromma Grönt skickat en gemensam skrivelse till politikerna i såväl Stadsbyggnadsnämnden som Exploateringsnämnden, liksom till lokalpolitiker i Bromma stadsdelsnämnd. Vi uppmanar där politikerna att rösta nej till ärendets samtliga tre delförslag.

Läs hela skrivelsen här:

Till samtliga ledamöter och ersättare i Stadsbyggnadsnämnden, Stockholm
Liknande mejl sänds också till Exploateringsnämnden och Bromma stadsdelsnämnd

Västerleds Trädgårdsstadsförening har drygt 1.200 medlemmar, bildades 1967 och är en partipolitiskt obunden förening ansluten till Villaägarna. Föreningen har som syfte att tillvarata gemensamma intressen för de som bor i Alvik, Äppelviken, Stora Mossen, Smedslätten, Ålsten, Höglandet, Nockeby och Nockebyhov.

Den ideella föreningen Bevara Bromma Grönt bildades 2018 och arbetar för att stoppa den snabba exploatering av grönområden som nu sker i hela Bromma. Föreningen har ca 180 medlemmar och en grupp på Facebook med nära 700 medlemmar.
Våra båda föreningar tillhör de större i Bromma. Tillsammans representerar vi över 2.000 boende och indirekt ännu fler.

Vi har uppmärksammat ett förslag till startpromemoria för planläggning av bostadsbebyggelse i södra Bromma, diarienummer 2021-03501, som ni kommer behandla på nästa nämndmöte, 2021-05-26. Ärendet rör flera grönområden i Västerleds trädgårdsstad, i stadsdelarna Höglandet, Nockeby och Ålsten.
Därmed hotas nu flera grönområden i trädgårdsstaden återigen av olämplig exploatering. Återigen vill några byggbolag tillsammans med en del av stadens tjänstemän och politiker förinta uråldrig natur och förtäta den hundraåriga kulturmiljön i Västerled med nya höghus på flera platser.

Vi  värnar om våra grönområden och det är oroväckande att ni klumpar ihop flera projekt till ett beslut. Det verkar som om syftet är att förenkla beslutet för att snabba upp planprocessen. Det är mycket oroande att beslut i en sådan komplex fråga som att exploatera våra grönområden hanteras i en klump. Det är mycket viktiga och omtyckta platser för oss som bor i området och det skulle aldrig hanteras så här lättvindigt i en mindre kommun. Förfarandet underminerar också den lokala demokratin.

Föreningarna Bevara Bromma Grönt och Västerleds Trädgårdsstadsförening vill härmed framföra våra synpunkter i ärendet.

Delprojektet Nockebyvägen 44 ligger i den s.k. Tunadalen, där SMÅA vill uppföra 3 st ’stadsvillor’ med ca 40 bostadsrättslägenheter. Där har man år 2014-2015 försökt uppföra en serie punkthus i en skala och ett utförande som inte alls passade in med omgivande bebyggelse och skogsområdet. Förslaget lades på is efter protester från bl.a. Bromma Hembygdsförening och Västerleds Trädgårdsstadsförening. Markanvisning gavs till SMÅA under 2014, men har troligen idag löpt ut. Redan år 1999 hade man i Tunadalen uppfört fyra stycken hus för 55+-boende längs Nockebyvägen 46-52.

Delprojektet Örnbogatan 4 (och även Brötvägen 1-3, exploateringsområdet löper i vinkel) ligger i en skogsbacke där man år 2014 hade ett förslag om att bygga ca 35 bostadsrätter via Veidekke. Markanvisningen har sedan dess löpt ut, men tas nu alltså upp igen. Denna gång med bolaget Nordr Sverige AB (samma koncern som Veidekke) och nu för ca 60 hyreslägenheter i hus av ännu okänt utförande. Några år tidigare var en förskola planerad, men förslaget lades ned av p.g.a. exploateringsgraden och trafiksituationen, bl.a. Liberalerna var emot. Platsen är mycket populär och kallas i folkmun ”Dungen”. Den fungerar som pulkabacke på vintern och vildmark för de lite mindre barnen när mamma och pappa handlar på torget.

Delprojektet Nockebytoppen 13 /Orsavägen ligger på Nockebys högsta punkt där idag en kraftledning går fram. Här vill Erik Wallin AB uppföra ca 45 hyreslägenheter i 4-5 st ’stadsvillor’ på båda sidor om Orsavägen. Området ligger på Nockebys högsta punkt där idag en kraftledning går fram. Det är mycket viktig spridningszon för skyddsvärda arter.

Vi ser gång på gång hur tidigare nedröstade projekt tas upp till förslag igen under en senare mandatperiod. Ibland flera gånger. Exempel är, förutom de första två ovan, även Västerledsskogen och Sångarlunden. Det synes vara slöseri med stadens resurser att gång på gång försöka driva igenom projekt som på grund av den sittande majoriteten i Stadshuset, stark opinion, fridlysta arter eller andra problem har stoppats vid tidigare tillfällen. Dessutom visar det på en stor brist på respekt för de närboendes åsikter.

I finansborgarrådets budgetförslag inför 2021-2023 står det bl.a. på s. 15: ”Ytterstadens stadsdelar ska utvecklas i dialog med de boende för ökad attraktivitet och trygghet i hela Stockholm. Vi vill bygga nya bostadskvarter nära kollektivtrafiken och bevara karaktären på våra trädgårdsstäder och villaområden”.

Våra föreningar värnar om trädgårdsstadens unika värden, dess gestaltning och småskalighet och hur både bebyggelse och gator/vägar följer terrängen. Stadsarkitekterna för runt hundra år sedan valde att spara ett antal ’gröna lungor’ i vår stadsdel. Dessa exploateras nu bort en efter en, för all framtid. Detta i en tid där fler och fler människor i pandemin mer och mer har utnyttjat grönområdena och därmed börjat inse hur viktiga de är för både människors rekreation och deras fysiska och psykiska hälsa.
Dessutom, i tider av intensiva klimatdiskussioner synes det väldigt märkligt att ta bort mängder av stadsnära träd och grönområden och ersätta dem med hårdytor och asfalt! Träd som både ger skugga och svalka, filtrerar luftföroreningar, absorberar vatten vid översvämningar och även tar upp stora mängder koldioxid samt avger syre.
Två av de tre områdena är dessutom utsedda till ESBO, Ekologiskt särskilt betydelsefulla områden.

Bevara Bromma Grönt har gjort en enkel enkät i 6 st Facebook-grupper i Bromma. Enkäten tog som utgångspunkt de båda exploateringar och avverkningar av skog som nyligen gjorts längs Västerled. Se bifogad fil. I korthet så visar enkäten på följande:  (nästan 400 personer har svarat)

  • Relativt få (lite över 40%) av de tillfrågade brommaborna har känt till i förväg att exploatering/förtätning var på gång längs Västerled.
  • Av de som vet om dem har ytterst få fått kännedom om dem via stadens officiella kanaler. (bara 8 st av totalt ca 230 svar på den frågan)
  • 83-85% av de tillfrågade är negativa eller starkt negativa till förtätningar i grönområden. Både de som staden ligger bakom och de s.k. frimärksförtätningar som drivs av privatpersoner eller mindre bolag.
  • 90% anser att partiernas ståndpunkt vad gäller förtätningar i grönområden är viktiga eller mycket viktiga för hur de kommer att rösta i kommunalvalet 2022.

Enkätresultatet visar entydigt på att en majoritet av Brommas invånare starkt motsätter sig sådana exploateringar som nu nämns i ärendet med Dnr 2021-03501. De som svarat på enkäten ger också ett tydligt besked att partiernas inställning i dessa frågor kommer att vara viktiga för vad man röstar på i kommunalvalet 2022.

Vi ber er att överväga ovanstående och därför rösta nej till samtliga tre delförslag i detta ärende.


Vänliga hälsningar,


Västerleds Trädgårdsstadsförening
Torbjörn Nilsson, ordförande    
Christian Reimers, webbredaktör                                

Föreningen Bevara Bromma Grönt
Torbjörn Halvarsson, ordförande
Jan Molarin, sekreterare

                                                                      

2021/04/20
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Årsmöte per capsulam

Torsdag 29 april 2021
 
På grund av det aktuella pandemiläget kommer årsmötets beslut att ske per capsulam – det vill säga utan något sammankallat fysiskt möte. Det betyder att samtliga erforderliga handlingar sänds ut till medlemmarna digitalt och görs tillgängliga här på hemsidan. Önskar en medlem inkomma med eget förslag (dagordningens § 19) skall det ställas till styrelsen med e-post senast 30 dagar i förväg, det vill säga 29 mars 2021. Mejla till föreningens ordförande, Björn Hasselgren b.hasselgren@telia.com

Dagordning för årsmöte 2021

Övriga handlingar till årsmötet:
Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse 2020
Valberedningens förslag 2021
Utkast till årsmötesprotokoll 2021 med förslag till beslut per capsulam

Synpunkter på föreslagna beslut skall meddelas per e-post före den 29 april 2021. Vid nästa ordinarie styrelsesammanträde protokollförs eventuella per capsulam-beslut under en egen punkt i protokollet för att läggas till handlingarna, det skrivs in att beslutet har fattats per capsulam.

2021/04/14
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Kartan visar alla byggplaner i Bromma

»Med tanke på att Brommaborna blir fler och fler borde staden värna om områdets grönområden i stället för att ta mer och mer av det gröna i anspråk.«

På Trädgårdsstadsföreningens hemsida finns sedan 2012 en karta med alla aktuella planärenden i närområdet. Kartan hittar du under fliken »Byggplaner i trädgårdsstaden med omnejd«.

Ulla Ericson, som är ansvarig för den digitala kartan, skriver på bloggen BaraBromma om hotet mot de kvarvarande grönområdena i Bromma.

»Använd Trädgårdsstadsföreningens karta för att hålla dig informerad om kommande byggplaner«, rekommenderar Ulla. Den är komplett. Den är gratis. Och den uppdateras löpande.

Läs hela artikeln här.

2021/03/28
av Christian Reimers
Inga kommentarer

Fastighetsskatten kan bli en stor valfråga 2022

Texten nedan är en sammanfattning från Villaägarnas hemsida.

Det har blåst upp till politisk strid om fastighetsskatten. Den 13 mars kunde du läsa i Dagens industri att Anders Ygeman (S), som är ordförande för Socialdemokraternas Stockholmsdistrikt, ”tar strid för höjd kapitalskatt och fastighetsskatt”. Frågan kommer att avgöras på Socialdemokraternas kongress i november.

Även Miljöpartiet kommer att ta upp frågan om återinförd fastighetsskatt på sin kongress i oktober. Sedan tidigare vet vi att även Vänsterpartiet driver frågan om höjd fastighetsskatt.

V vill införa en skatt på taxeringsvärden över fyra miljoner
Hittills är det bara Vänsterpartiet som fastslagit hur de vill förändra fastighetsskatten. De vill införa en extra fastighetsskatt på 1,5 procent på den del av taxeringsvärdet som överstiger fyra miljoner kronor och där den kommunala fastighetsavgiften finns kvar i botten. Förslaget har sin udd riktad mot framför allt ett antal kommuner i Stockholms län.

MP vill höja taket för fastighetstaxeringen
Miljöpartiet är inne på en annan linje. De vill i stället höja taket. Idag finns 1,4 miljoner småhus i kommuner där det genomsnittliga taxeringsvärdet överstiger takbeloppet.

S i Stockholm och Skåne förordar olika modeller
Socialdemokraterna i Stockholm förordar ett borttagande av den ”progressiva beskattningen”. Socialdemokraterna i Skåne verkar dock vara medvetna om vilka förödande effekter detta skulle få både för enskilda hushåll och bostadsmarknaden i stort. De verkar snarare vilja införa en extra skatt över ett visst taxeringsvärde.

M, KD och SD kritiska till fastighetsskatten
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna var snabbt ute och kritiserade förslagen från Socialdemokraternas distrikt och Miljöpartiet. De vill slå vakt om det system som råder idag, det vill säga där det finns en kommunal avgift som ökar i takt med taxeringsvärdet, men där det finns ett tak på cirka 8 500 kronor som ökar i samma takt som det allmänna löneläget.

C är otydliga i frågan
Centerpartiet har tidigare sagt nej till återinförd fastighetsskatt och till Dagens industri säger Annie Lööf lite kryptiskt att ”Centerpartiet går till val på vår politik, som innebär sänkta skatter på jobb och företagande”. Uttalandet kan tolkas på två sätt. Det kan innebära att de motsätter sig höjda skatter för småhusägare, men faktum är att ”nej till återinförd fastighetsskatt” inte är samma sak som nej till höjd fastighetsavgift.

L har tidigare drivit förslaget om höjd kommunal fastighetsavgift
Liberalerna har inte kommenterat förslagen offentligt ännu. De har tidigare varit tydliga med att de inte vill återinföra den gamla fastighetsskatten, men de har inte heller stängt dörren för förändringar i den kommunala fastighetsavgiften.

Läs hela artikeln på Villaägarnas hemsida