Fjelkners

3 villor ska bli 24 bostäder

| Inga kommentarer

Det är fastigheten med adress Lillskogsgränd 4, som skall rivas samtidigt med de övriga 2 villorna på Bromma kyrkväg 454 och 456.

Bromma Kyrka Eneby Villaförening har kontaktat oss och andra villaföreningar i Västerort för att informera om nya förtätningsplaner i Bromma. De skriver:

Politikerna i Stockholm Stad vill frångå gällande detaljplan i vårt område Bromma Kyrka. De har gett Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för tre tomter, ett s.k. frimärke. Detta görs för att slippa ta hänsyn till prickad mark, höjd och storlek på bostäderna samt dess placering i förhållande till befintlig bebyggelse.

Den privata byggherren vill riva tre villor och bygga för 24 nya hushåll på samma yta, ett flerbostadshus och 12 radhus. Flerbostadshuset, med en höjd på 15,5 m och längd på 18 m.

Dessutom planerar byggherren att anlägga stora parkeringsplatser och bygga en genomfartsväg genom de tre tomterna.

Syftet med detta projekt är att sätta ny praxis. Går detta frimärke igenom kan Stadsbyggnadskontoret driva denna typ av exploateringar i alla Stockholms stads villaområden i och med att rådande byggregler sätts ur spel. Endast områden klassade som riksintressen exkluderas. 

Detta planärende kan alltså leda till en ny praxis och potentiellt beröra många fler villaägare i Stockholm. Det är därför viktigt att fler än vi som bor i Bromma kyrka agerar nu i planskedet.

Per Sahleström
Bromma Kyrka Eneby Villaförening

Läs mer:
https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2018-04943/process

Projektet ligger ute på samråd till den 8 mars. Västerleds Trädgårdsstadsförening har inkommit med följande skrivelse:

Vänligen notera följande synpunkter från Västerleds Trädgårdsstadsförening med anledning av den detaljplaneändring som är på gång.

När nybyggen planeras i villaområden kan det vara av intresse att se var och hur sådana tidigare skett i vårt område i Bromma. Först och främst kan nämnas att en villa som brunnit eller rivits av annan anledning ersatts med ett liknade nybygge, detta är huvudregeln, t.ex. Mårdvägen 6. På tidigare obebyggd mark är det ovanligt att uppföra villor, även om det skett, t.ex. Mossvägen 2. Om nybygget avser flerfamiljshus sker det numera alltid på tidigare obebyggd mark, t.ex. vid Stora Mossens idrottsplats och tipp. Dock försvann några kolonistugor då men inte några villor. För att få bygga på det sätt som detta ärende beskriver krävs åtminstone något av nedanstående:

* Projektet är tillräckligt stort för att vara av allmänt intresse, t.ex. tillskott av lägenheter.

* Projektet syftar till att tillvarata ett specifikt allmänintresse, t.ex. vägbygge, skola e.dyl.

* Projektet innebär en realisering av något socialt eller behjärtansvärt ändamål.

I aktuellt ärende föreligger inget av dessa villkor. Att riva villor för att på tomterna bygga flerfamiljshus förekommer inte trots att stora delar av vårt område saknar detaljplaner. Det skulle innebära ett prejudikat att med tiden låta villaområdet försvinna och kan inte anses som varsam förtätning. Det enda undantaget i modern tid som är känt i vårt område gällde SKBs stora komplex vid Grönviksvägen. Att till och med ändra en existerande detaljplan för att kunna bygga på det sätt som detta ärende gäller framstår därför som helt fel.

Med vänlig hälsning,

Johan Hilding
Västerleds Trädgårdsstadsförening

 

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Måleributiken