Fjelkners

Tre grönområden i Bromma blir ett nytt byggprojekt

| Inga kommentarer

Stadsbyggnadskontoret ändrar taktik för att pressa fram nya förtätningsprojekt i trädgårdsstaden. Tre välkända grönområden – Nockebytoppen, Tunadalen och Ålstensdungen – slås samman till ett gemensamt förslag till startpromemoria för ny bebyggelse. Diarienummer 2021-03501. Ärendet ska upp i Byggnadsnämnden (alltså på politisk nivå) den 26 maj 2021.

För att ingen ska tro att Brommaborna sover, har Trädgårdsstadsföreningen och föreningen Bevara Bromma Grönt skickat en gemensam skrivelse till politikerna i såväl Stadsbyggnadsnämnden som Exploateringsnämnden, liksom till lokalpolitiker i Bromma stadsdelsnämnd. Vi uppmanar där politikerna att rösta nej till ärendets samtliga tre delförslag.

Läs hela skrivelsen här:

Till samtliga ledamöter och ersättare i Stadsbyggnadsnämnden, Stockholm
Liknande mejl sänds också till Exploateringsnämnden och Bromma stadsdelsnämnd

Västerleds Trädgårdsstadsförening har drygt 1.200 medlemmar, bildades 1967 och är en partipolitiskt obunden förening ansluten till Villaägarna. Föreningen har som syfte att tillvarata gemensamma intressen för de som bor i Alvik, Äppelviken, Stora Mossen, Smedslätten, Ålsten, Höglandet, Nockeby och Nockebyhov.

Den ideella föreningen Bevara Bromma Grönt bildades 2018 och arbetar för att stoppa den snabba exploatering av grönområden som nu sker i hela Bromma. Föreningen har ca 180 medlemmar och en grupp på Facebook med nära 700 medlemmar.
Våra båda föreningar tillhör de större i Bromma. Tillsammans representerar vi över 2.000 boende och indirekt ännu fler.

Vi har uppmärksammat ett förslag till startpromemoria för planläggning av bostadsbebyggelse i södra Bromma, diarienummer 2021-03501, som ni kommer behandla på nästa nämndmöte, 2021-05-26. Ärendet rör flera grönområden i Västerleds trädgårdsstad, i stadsdelarna Höglandet, Nockeby och Ålsten.
Därmed hotas nu flera grönområden i trädgårdsstaden återigen av olämplig exploatering. Återigen vill några byggbolag tillsammans med en del av stadens tjänstemän och politiker förinta uråldrig natur och förtäta den hundraåriga kulturmiljön i Västerled med nya höghus på flera platser.

Vi  värnar om våra grönområden och det är oroväckande att ni klumpar ihop flera projekt till ett beslut. Det verkar som om syftet är att förenkla beslutet för att snabba upp planprocessen. Det är mycket oroande att beslut i en sådan komplex fråga som att exploatera våra grönområden hanteras i en klump. Det är mycket viktiga och omtyckta platser för oss som bor i området och det skulle aldrig hanteras så här lättvindigt i en mindre kommun. Förfarandet underminerar också den lokala demokratin.

Föreningarna Bevara Bromma Grönt och Västerleds Trädgårdsstadsförening vill härmed framföra våra synpunkter i ärendet.

Delprojektet Nockebyvägen 44 ligger i den s.k. Tunadalen, där SMÅA vill uppföra 3 st ’stadsvillor’ med ca 40 bostadsrättslägenheter. Där har man år 2014-2015 försökt uppföra en serie punkthus i en skala och ett utförande som inte alls passade in med omgivande bebyggelse och skogsområdet. Förslaget lades på is efter protester från bl.a. Bromma Hembygdsförening och Västerleds Trädgårdsstadsförening. Markanvisning gavs till SMÅA under 2014, men har troligen idag löpt ut. Redan år 1999 hade man i Tunadalen uppfört fyra stycken hus för 55+-boende längs Nockebyvägen 46-52.

Delprojektet Örnbogatan 4 (och även Brötvägen 1-3, exploateringsområdet löper i vinkel) ligger i en skogsbacke där man år 2014 hade ett förslag om att bygga ca 35 bostadsrätter via Veidekke. Markanvisningen har sedan dess löpt ut, men tas nu alltså upp igen. Denna gång med bolaget Nordr Sverige AB (samma koncern som Veidekke) och nu för ca 60 hyreslägenheter i hus av ännu okänt utförande. Några år tidigare var en förskola planerad, men förslaget lades ned av p.g.a. exploateringsgraden och trafiksituationen, bl.a. Liberalerna var emot. Platsen är mycket populär och kallas i folkmun ”Dungen”. Den fungerar som pulkabacke på vintern och vildmark för de lite mindre barnen när mamma och pappa handlar på torget.

Delprojektet Nockebytoppen 13 /Orsavägen ligger på Nockebys högsta punkt där idag en kraftledning går fram. Här vill Erik Wallin AB uppföra ca 45 hyreslägenheter i 4-5 st ’stadsvillor’ på båda sidor om Orsavägen. Området ligger på Nockebys högsta punkt där idag en kraftledning går fram. Det är mycket viktig spridningszon för skyddsvärda arter.

Vi ser gång på gång hur tidigare nedröstade projekt tas upp till förslag igen under en senare mandatperiod. Ibland flera gånger. Exempel är, förutom de första två ovan, även Västerledsskogen och Sångarlunden. Det synes vara slöseri med stadens resurser att gång på gång försöka driva igenom projekt som på grund av den sittande majoriteten i Stadshuset, stark opinion, fridlysta arter eller andra problem har stoppats vid tidigare tillfällen. Dessutom visar det på en stor brist på respekt för de närboendes åsikter.

I finansborgarrådets budgetförslag inför 2021-2023 står det bl.a. på s. 15: ”Ytterstadens stadsdelar ska utvecklas i dialog med de boende för ökad attraktivitet och trygghet i hela Stockholm. Vi vill bygga nya bostadskvarter nära kollektivtrafiken och bevara karaktären på våra trädgårdsstäder och villaområden”.

Våra föreningar värnar om trädgårdsstadens unika värden, dess gestaltning och småskalighet och hur både bebyggelse och gator/vägar följer terrängen. Stadsarkitekterna för runt hundra år sedan valde att spara ett antal ’gröna lungor’ i vår stadsdel. Dessa exploateras nu bort en efter en, för all framtid. Detta i en tid där fler och fler människor i pandemin mer och mer har utnyttjat grönområdena och därmed börjat inse hur viktiga de är för både människors rekreation och deras fysiska och psykiska hälsa.
Dessutom, i tider av intensiva klimatdiskussioner synes det väldigt märkligt att ta bort mängder av stadsnära träd och grönområden och ersätta dem med hårdytor och asfalt! Träd som både ger skugga och svalka, filtrerar luftföroreningar, absorberar vatten vid översvämningar och även tar upp stora mängder koldioxid samt avger syre.
Två av de tre områdena är dessutom utsedda till ESBO, Ekologiskt särskilt betydelsefulla områden.

Bevara Bromma Grönt har gjort en enkel enkät i 6 st Facebook-grupper i Bromma. Enkäten tog som utgångspunkt de båda exploateringar och avverkningar av skog som nyligen gjorts längs Västerled. Se bifogad fil. I korthet så visar enkäten på följande:  (nästan 400 personer har svarat)

  • Relativt få (lite över 40%) av de tillfrågade brommaborna har känt till i förväg att exploatering/förtätning var på gång längs Västerled.
  • Av de som vet om dem har ytterst få fått kännedom om dem via stadens officiella kanaler. (bara 8 st av totalt ca 230 svar på den frågan)
  • 83-85% av de tillfrågade är negativa eller starkt negativa till förtätningar i grönområden. Både de som staden ligger bakom och de s.k. frimärksförtätningar som drivs av privatpersoner eller mindre bolag.
  • 90% anser att partiernas ståndpunkt vad gäller förtätningar i grönområden är viktiga eller mycket viktiga för hur de kommer att rösta i kommunalvalet 2022.

Enkätresultatet visar entydigt på att en majoritet av Brommas invånare starkt motsätter sig sådana exploateringar som nu nämns i ärendet med Dnr 2021-03501. De som svarat på enkäten ger också ett tydligt besked att partiernas inställning i dessa frågor kommer att vara viktiga för vad man röstar på i kommunalvalet 2022.

Vi ber er att överväga ovanstående och därför rösta nej till samtliga tre delförslag i detta ärende.


Vänliga hälsningar,


Västerleds Trädgårdsstadsförening
Torbjörn Nilsson, ordförande    
Christian Reimers, webbredaktör                                

Föreningen Bevara Bromma Grönt
Torbjörn Halvarsson, ordförande
Jan Molarin, sekreterare

                                                                      

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Måleributiken